Odchov python regius zo spojenia Banana x Spider

výsledok:

1x Bananna spider

1x Spider

2x Klasik

Odchov python regius zo spojenia Yellow belly x Yellov belly

výsledok:

3x Ivory

2x Yellow belly

1x Klasik

Odchov python regius zo spojenia Banana x Lesser

výsledok:

1x Banana lesser

2x Lesser